HÌNH THÀNH

1. Sổ GIA PHẢ HỌ NGUYỄN do chính ông Tổ phụ NGUYỄN HÚY lập nên, trong khoảng thời gian từ năm 1840-1850, viết bằng chữ nho; về sau con cháu cứ theo  đó mà tu bộ, ghi chép lưu truyền từ đời nầy sang đời kia; ông Nguyễn Húy là đời thứ nhất, tính đến nay đã có 8 đời.

2. Đến năm 1992, ông Nguyễn Trương (đời thứ năm) là tộc trưởng; cùng với ông Nguyễn Lệ và Nguyễn Hạ đã biên dịch ra tiếng Việt để dễ đọc dễ viết; trong quá  trình biên dịch cũng đã tu bộ đầy đủ tên con cháu vào thời điểm đó; lúc bấy giờ công việc biên dịch hoàn toàn chép tay.

3. Năm 1998, sổ gia phả chép tay nầy đã được ông Nguyễn Trương cùng với ông Nguyễn Phong và Nguyễn Điền cho đánh máy, in thành sách và đồng thời cũng  biên dựng tất cả danh sách con cháu thành một bản phả đồ để con cháu tiện theo dõi quan hệ bà con, họ hàng, thứ bậc trong dòng họ.

4. Năm nay, 2013, có cháu Nguyễn Văn Toán là con bà Nguyễn Thị Tuyết (đời thứ năm), giúp tu bộ, làm sổ mới; đồng thời cũng đăng trên mạng Internet để tất cả  con cháu ở khắp nơi dễ theo dõi và liên lạc với nhau.

5. Đồng thời trong lần tu bộ nầy ông tộc trưởng Nguyễn Trương cũng đã bàn bạc với các chi phái trong tinh thần chia ra 5 chi phái để dễ theo dõi, tu bộ; vì con cháu   tính đến nay là khá đông, ở rải rác khắp nơi trên các nước. Trong lúc tiến hành chia ra 5 chi phái ông Tộc trưởng Nguyễn Trương cũng đã lập nên 5 cuốn sổ mới  giao cho các chi phái để các chi phái theo đó mà tu bộ, ghi chép lưu truyền cho con cháu về sau. 5 chi phái nầy căn cứ vào 5 đầu ông tồn tại trong đời thứ tư:

     a. Chi phái 1; ông Nguyễn Dương sanh ra hậu tự con, cháu…

     b. Chi phái 2: ông Nguyễn Dục sanh ra hậu tự con, cháu…

     c. Chi phái 3: ông Nguyễn Kiêu sanh ra hậu tự con, cháu…

     d. Chi phái 4: ông Nguyễn Giá sanh ra hậu tự con, cháu…

     e. Chi phái 5: ông Nguyễn Xuân sanh ra hậu tự con, cháu…

Lưu ý: Trong website của HỌ NGUYỄN chúng ta cũng đã thể hiện 5 chi phái, mỗi chi phái đều có các mục Phả Đồ, sổ Gia Phả và hình ảnh.

6. Như đã trình bày ở trên về nguồn gốc hình thành GIA PHẢ HỌ NGUYỄN chúng ta, dưới đây chúng tôi xin trích đăng lại lần lượt 3 đời sổ gia phả cũ để bà con được rõ.Xin kính chào bà con.


Sổ chữ Nho dưới đây gồm có 33 trang, sổ nầy chỉ là một trong các cuốn sổ còn lưu giữ lại đến nay.

Sổ còn khá tốt, đọc rõ ràng nên chúng tôi đăng để bà con biết rõ về sổ gốc.


Tiếp theo đây là sổ GIA PHẢ HỌ NGUYỄN dịch ra tiếng Việt vào năm 1992.

Sổ nầy có 260 trang, chúng tôi chỉ xin trích đăng một ít trang trong sổ nầy để bà con được rõ

 


 Đây là sổ GIA PHẢ HỌ NGUYỄN  năm 1998

Sổ nầy lúc làm lại trên máy tính cũng được tổng kết thành 45 trang,

chúng tôi cũng chỉ xin trích đăng một ít trang trong sổ nầy để bà con biết

 

 


 Đây là sổ GIA PHẢ HỌ NGUYỄN  hiện nay

Xin trích đăng 2 trang mẫu để bà con biết

Mỗi gia đình có 2 trang: một trang gồm hình sắp theo thứ tự phả đồ ngang, trang sau là bảng kê khai thông tin gia đình.